Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Buitenvuur.com is onderdeel van CommV. Another Studio.

2. Het vestigingsadres en postadres van Buitenvuur is gelijk aan Another Studio.

3. Het BTW nummer van Another Studio is BE0698658336.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van buitenvuur.com en buitenvuur.be. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

5. www.buitenvuur.com heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

6. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van http://www.buitenvuur.com. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

6.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is , blijven de overige voorwaarden van kracht.

Aanbiedingen

7. Alle aanbiedingen van buitenvuur.com zijn vrijblijvend. buitenvuur.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Garantie op producten voor particulier gebruik

8. Buitenvuur.com geeft op al haar producten voor particulier gebruik 2 jaar fabrieksgarantie op materiaalfouten. Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • Het product niet werd geïnstalleerd volgens de meegeleverde montage en gebruikershandleiding. 
  • Het product niet werd geïnstalleerd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
  • De oven werd opgestookt met andere producten dan schoon en droog medium- of hardhout. Producten met abnormale brandeigenschappen zoals, maar niet beperkt tot, verlijmd hout, triplex en geverfd hout kunnen excessieve temperaturen tot gevolg hebben welke de oven kunnen beschadigen.
  • Er sprake is van normale slijtage.
  • Er sprake is van barsten als gevolg van oververhitting
  • De oven niet op de juiste wijze werd gehard, langzaam opstoken volgens het schema.
  • Er sprake is van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp in zowel de koepel als de vloerdelen.
  •  

Garantie op producten voor professioneel gebruik

9. Buitenvuur.com geeft op al haar producten voor professioneel gebruik 2 jaar fabrieksgarantie op materiaalfouten. Deze garantie is niet van toepassing indien:

- De oven niet werd geïnstalleerd volgens de meegeleverde montage en gebruikershandleiding.

- De oven niet werd geïnstalleerd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.

- De oven werd opgestookt met andere producten dan schoon en droog medium- of hardhout. Producten met abnormale brandeigenschappen zoals, maar niet beperkt tot, verlijmd hout, triplex en geverfd hout kunnen excessieve temperaturen tot gevolg hebben welke de oven kunnen beschadigen. - Er sprake is van normale slijtage. - Er sprake is van barsten als gevolg van oververhitting - De oven niet op de juiste wijze werd gehard, langzaam opstoken volgens het schema. - Er sprake is van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp in zowel de koepel als de vloerdelen.

Garantie op gasbranders, roterende vloer en elektronica bij professioneel gebruik.

10. Op elektronische onderdelen geldt een garantie van 1 jaar maar vervalt bij aantoonbaar gebrek aan onderhoud. Buitenvuur.com is in geval van een terechte garantieclaim slechts gehouden het product te repareren of te vervangen dan wel het aankoopbedrag terug te storten. Buitenvuur.com kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of vervolgschade noch voor letselschade, brandschade, inkomstenderving of verwachtte inkomstenderving. Buitenvuur.com kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebreken aan het product ongeacht of deze zich voordoen voor of na vervanging of reparatie van het product en ongeacht of deze schade het gevolg is van Buitenvuur.com’s nalatigheid. Buitenvuur.com behoudt zich het recht voor elke garantieclaim te onderzoeken en te beslissen over de manier waarop de claim wordt behandeld. Afkoelingsperiode / Herroepingsrecht

11. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Buitenvuur.com geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Buitenvuur.com.nl of het daarvoor bedoelde formulier op onze site invullen. https://www.Buitenvuur.com.nl/herroeping/ Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Uitzondering maatwerk Professionele pizzaovens op gas die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens uw specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Beschadigd ontvangen Indien u een beschadigd product heeft ontvangen wordt dit, indien mogelijk, door Buitenvuur.com kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Beschadigingen en/of andere gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemeld te worden aan: info@pizzaovens.be of info@Buitenvuur.com.nl Wanneer het, om wat voor reden dan ook, onmogelijk is het zelfde product te leveren zal Buitenvuur.com een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Wanneer u niet akkoord bent met het alternatief zal het geleverde bij u worden opgehaald en zal het reeds betaalde bedrag zonder inhoudingen binnen 14 dagen worden teruggestort. Prijzen en condities

12. Alle op de website aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, maar – voor zover van toepassing - excl. bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven. Het afhalen van ovens en andere producten aan het vestigingsadres van Buitenvuur.com is niet mogelijk daar deze rechtstreeks vanaf de transporteur, importeur of fabrikant worden verstuurd.

13. Buitenvuur.com verkoopt al haar producten per stuk of een veelvoud daar van.

14. Betaling dient altijd vooruit per bankoverschrijving te geschieden of via de betaaloptie op de website. (tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen) Rembourszendingen zijn niet mogelijk. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Buitenvuur.com een factuur per E-mail. Na bijschrijving van het bedrag op onze rekening wordt uw bestelling verstuurd. 14.1. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Buitenvuur.com aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 14.2. Indien betaling niet vooruit heeft plaats gevonden is na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

15. Na plaatsing van een order via de website van Buitenvuur.com ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Wij sturen u altijd een BTW-factuur toe. Belgische ondernemers dienen hun bedrijfsnaam en BTW nummer te vermelden.

16. Indien bij vooruitbetaling de betalingstermijn wordt overschreden, is Buitenvuur.com gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de bestelling als “niet gedaan” te beschouwen.

Levering

17. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland en België. Voor leveringen buiten deze landen kunt u contact met ons opnemen via info@pizzaovens.be of info@Buitenvuur.com.nl .

18. Buitenvuur.com verstuurt de bestelling zodra bericht van betaling ontvangen is. Dit neemt, afhankelijk van het gekozen product, maximaal 3 tot 30 dagen in beslag gerekend vanaf de datum van betaling. De leveringstermijn wordt op de factuur vermeld. Indien u de factuur betaalt gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de opgegeven leveringstermijn. Wanneer er meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 levering en op verschillende data wordt uitgeleverd.

19. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om enige reden door Buitenvuur.com met meer dan 2 werkweken overschreden wordt, zal Buitenvuur.com de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst met Buitenvuur.com te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Buitenvuur.com te melden. Eventueel voor deze opdracht reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) werkdagen nadat Buitenvuur.com het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, door Buitenvuur.com teruggestort.

20. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Buitenvuur.com totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de, krachtens de overeenkomst, geleverde zaken volledig aan Buitenvuur.com zijn voldaan.

21. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor Buitenvuur.com. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Buitenvuur.com kunnen worden uitgesloten.

Overmacht

22. Buitenvuur.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. Klachten

23. De afnemer dient een klacht schriftelijk aan Buitenvuur.com kenbaar te maken per brief, email, of fax op een van de adressen zoals vermeld op de website. Buitenvuur.com zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en hier de afnemer vervolgens onverwijld van op de hoogte stellen. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@Buitenvuur.com.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Vind hier meer info over het ODR platform: https://www.webwinkelkeur.nl/een-europees-odradr-platform/ Bescherming persoonsgegevens

24. Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement op onze websites.

25. De aan Buitenvuur.com verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Buitenvuur.com niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons e-mail bestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen naar info@Buitenvuur.com.nl waarna uw adres per omgaande uit ons bestand verwijderd wordt. 

26. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

27. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Buitenvuur is het Belgische recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank te Gent, België